Ita hamrik fali no kontinua lao (2 Korintu 4:9) Ema ida naran Max Gunther halo satire hateten “Bainhira ita dada ba mai liaun ida, fo tali antes nia kona o nia liman. Ita sei sosa fali tali foun! Bainhira ita koko hodi hasoru nia nee sei lori kanek,susar toba no...