KOALIA BUAT NEBE LO’OS

Maromak Nia liafuan besik lo’os ho imi. ‘ Roma 10:8 Se karik o la kuidadu no fasil hodi koalia liafuan duvida nebe kontra ho Maromak nia liafuan. Paulo hakerek kona ba liafuan nebe salva: Liafuan ne’e besik hoi mi, iha imi nia ibun, no mos imi nia laran. Ida ne’e mak...

O KONECTA HELA

“ Maibe se ita halo sala, iha ona advogadu ida hodi hodi defende ita iha Aman Maromak para Nia simu ita nafatin. “ 2 João 2: 1 Fulan no fitun nebe o bele hare iha kalan naroman so hanesan tasi ben nia turu no universe. Ita nia loron matan mak ida husi fitun bilhaun...

KONTINUA APRENDE

“ Ema matenek hamlaha ba konhesimentu. Proverbios 15:14 Bele dehan ita haluha 80% husi saida mak ita aprende iha eskola no iha universidade. Ida ne’e hamosu perguntas. ‘Tamba saida preoukupa? Seraque edukasaun vale ho saida mak ita investe iha laran? “Vale. Iha razaun...

SERAQUE O IHA PLANO BA O NIA MORIS?

“ Ema badinas nia plano sei fo rezultadu diak. ‘Proverbios 21:5. Sem plano ba o nia moris, moris simplesmente sei akontese ba o. Balun husi ita halo plano kada loron. Hader mai halo lista objetivu, no halo kedas assaun. Balun husi dalaruma halo plano semana ida dala...

SATANÁS HAKARAK HAPARA O

‘Maibe satanás, hamrik iha Josue nia sorin loos, hodi akuza nia. ‘ Zakarias 3: 1. Dalaruma satanás nia ataka hare momos loos. Iha antigu testamentu, profeta Zakarias hakerek: “ Nia hatudu mai hau Josue, sumo sacerdote nebe hamrik iha Maromak nia anjo nia oin, no...

IHA AKSAUN KA HAHALOK NE’EBE HAKARAK ATU RESOLVE.

“Ami hakarak atu fila ba ita bo’t. Hau rasik ne’ebe sei atu koko liu dalaida atu nune’e hau bele, mesmu diabu ka satan sei la fo dalan mai hau, maibe hau sei koko bebeik”. 1 Tesalónika 2:18 Paulo hakerek:’ Ami hakarak atu mai ba ita, mesmu nune’e diabu ka satan mos...