PRIMEIRU MINISTRU APELA POVU KETA FIAR INFORMASAUN FALSU

Primeiru Ministru RDTL jeneral Taur Matan Ruak. (Fontes foto: google) Primeiru Ministru RDTL jeneral Taur Matan Ruak iha Palasiu Prezidente Nicolau Lobato Kinta semana ne’e atualiza ba prezidente da Republika Dr.Fancisco Guterres Lu-Olo katak, evolusaun programa...

INUNDASAUN BO’OT IHA CHINA, EMA 25 MATE

Inundasaun iha sidade  Zhengzhou, Henan, China Tersa (20/7).   Ema 25 mate iha distritu Henan China, hafoin inundasaun bo’ot nebe hamosu husi udan bo’ot nebe akontese lor-loron. Meteorologista sira halo estimasaun katak udan sei kontinua tun durante loron tolu...