IMPORTANSIA HUSI CRUZ 2

“Maibe ami nafatin haklaken kona Kristu Jesus ne’ebe prega iha kruz” 1 Korintu 1:23 Paulo hakerek katak: ‘ba ema Judeu, sira husu kona-ba simbólu, no ema Gregu buka kona-ba sabedoria; maibe ami haklaken nafatin kona-ba Kristu Jesus ne’ebe prega iha kruz, ba ema Judeu,...

IMPORTANSIA HUSI CRUZ 2

“Maibe ami nafatin haklaken kona Kristu Jesus ne’ebe prega iha kruz” 1 Korintu 1:23 São Paulo hakerek katak: ‘ba ema Judeu, sira husu kona-ba simbólu, no ema Gregu buka kona-ba sabedoria; maibe ami haklaken nafatin kona-ba Kristu Jesus ne’ebe prega iha kruz, ba ema...

SITUASAUN ATUAL COVID 19 | TERCA 30 MARSU 2021

Radio Voz relata Imformasaun Covid 19 husi Centru Prevensaun no Mitigasaun Surti Covid 19 Iha loron 30 Marcu 2021. KOMUNIKADU IMPRENSA Dr Rui Maria de Araújo, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, (CIGC-SS) Iha loron 30...

BOMBA SUICIDA IHA KATEDRAL MAKASAR INDONESIA

Policia halo serku metin iha lokasaun fatin bomba oho an (Suicida) iha Katedral Makasar Sulawesi do Sul iha loron dominggu (28 / 03 / 2021) Polisia kuarda metin iha Igreja nia oin. Komandante Polisia Sulawesi do Sul, Irje Pol Mardiayam hatete katak, husi bomba...

KUALIDADE FUAN

Iha liurai ida foin fila husi funu. Liurai nia kusineru sira prepara bebidus sira. Iha meza leten mos prepara copú sira ho modelù oin oin ho motif kapas kapas i furak furak. Liurai hare pembantu sira kaer copú sira nee i nia liu deit no nunca hakarak kona Copu sira...