TO’O

‘…Mane ida(Maromak) mai luta malu/luta ho nia to’o…’ Jenesis 32:24 Bíblia hakerek ‘Nunee Jakó hela mesak deit. No mane ida (Maromak nia anju) mai deut malu/luta ho nia to’o loro matan sae’. Wainhira Maromak hakarak halo...

HALO REMATA ITA NIA “ISMAEL”

‘…Duni tia atan feto ne’e no nia oan mane…’ Galatia 4:30 Ismael mak rezultadu husi Abraham nia esforsu hodi hakarak ansi hodi hakarak lalais duke hein Maromak Nia planu no hakarak realiza ho umanus nia esforsu rasik. Ita mos halo hanesan...

HUSU MAROMAK ATU FO BA O MEHI IDA

…imi nia katuas sira sei hetan mehi…” Joel 2:28 (BK)  Biblia hateten “imi nia katuas sira sei hetan mehi, no imi nia mane joven sira sei haree vizaun”. Bainhira Maromak fo ba o mehi ida, Nia sei fo mos rekursu ka buat nebe o presija,...